Projekti, kas noslēgušies

Starptautiska mācību partnerība "Let's do it better!"

Programma: Mūžizglītības programma Grundtvig, Mācību partnerību apakšprogramma
Fonds Sabiedrībai: Partneris
Norises laiks: 2011.gada jūnijs - 2013.gada jūlijs
No Latvijas piedalās: 8 pieaugušie, kas strādā ar jauniešiem, pasākumi nodrošināti 80 cilvēku mērķgrupai
Pasākuma mērķis: Projekts "Darīsim to labāk!" vieno starptautiskā līmenī dažādas organizācijas, strādā ar 4 mērķgrupām, to vajadzību apzināšanos, problēmu analīzi un iespējamo risinājumu piedāvājumu: sievietēm, kas zaudējušas konkurētspēju darba tirgū, riska grupas jauniešiem, imigrantiem un vecāku, ģimeņu mērķgrupu.
Viens no projekta mērķiem ir veicināt jauniešu no sociāli mazaizsargātām grupām iekļaušanu sabiedrībā. Lai šo mērķi sasniegtu, tiek organizētas dažādas aktivitātes mērķgrupām, semināri, tikšanās ar pārstāvjiem no organizācijām, kas strādā ar šīm grupām, kā arī mērķgrupas problēmu izpēte un analīze.
Partnervalstis: Francija, Itālija, Spānija, Turcija, Grieķija
Projekta līguma numurs: 2011-1-IT2-GRU06-236713
Statuss: Noslēdzies projekts.

----------------------

Projekts "Let's be together!"

Programma: ASV Vēstniecības Mazo grantu programma
Fonds Sabiedrībai: Koordinators
Norises laiks: 2012.gada marts - augusts
Piedalās: 50 jaunieši - jaunieši no 2 bērnu namiem, jauniešu organizācijām, kā arī 25 dažādu nacionālo kultūru biedrību pārstāvji
Pasākuma mērķis: Projektā "Būsim kopā!", kas tika veidots kā kampaņa, jaunieši no Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centriem "Ezermala" un "Apīte" četrās radošās darbnīcās iepazina dažādas tautības, kultūras un to paražas, veidoja elektronisko avīzi un izdeva pavārgrāmatu, kas pieejama gan elektroniski, gan drukātā formātā. Projekts tika īstenots, lai veicinātu jauniešu no bērnu namiem iekļaušanos, līdzdalību un piederības sajūtu sabiedrībai, kurā tie dzīvo. Lai tuvāk iepazīstoties dažādu tautību pārstāvjiem, veidotos izpratne un cieņa pret atšķirīgo, vienlaikus veicinot toleranci iepretim neiecietībai un rasu naidam.
Projekta līguma numurs: S-LG750-12-GR-019
Statuss: Noslēdzies projekts.

© FONDS SABIEDRĪBAI 2009
Raiņa bulvāris 2-3, Rīga
info@fondssabiedribai.lv
mob. tālr.: +371 26558079


Latvijas Reitingi